Regulamin

08.09.2016 13:40
A A A

REGULAMIN KONKURSU KRZYŻÓWKOWEGO SMS ("Regulamin").

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Organizatorem konkursu krzyżówkowego SMS-owego w miesięczniku ,,Pogoda na życie" w numerze 9/2016 , zwanego dalej Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 47.665.426,00 zł, NIP 526-030-56-44, wydawca miesięcznika ,,Pogoda na życie" oraz właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.pogodanazycie.pl , zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Organizator informuje o Konkursie na łamach miesięcznika "Pogoda na Życie", dalej zwanego "Miesięcznikiem", w numerze 9/2016 , oraz na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.pogodanazycie.pl , zwanej dalej "Serwisem".

1.3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

1.4 Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem numeru SMS o podwyższonej opłacie na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

1.5. Udział w Konkursie jest możliwy od dnia 08 września 2016 roku od godziny 09:00 do dnia 05 października 2016 do godziny 23:59.

1.6. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki ich uczestników.

1.7. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu w Serwisie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnione do korzystania z telefonu komórkowego, zarejestrowanego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie komisji wyłaniającej zwycięzców. W konkursie nie mogą brać udziału także członkowie rodzin wyżej wymienionych osób, tj. wstępni i zstępni w pierwszym stopniu pokrewieństwa (tj. rodzice i dzieci) oraz małżonkowie i rodzeństwo.

2.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Do wzięcia udziału w Konkursie, niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, uprawnione są osoby, które spełnia następujące warunki:

a) poprawnie rozwiążą krzyżówkę opublikowaną w Miesięczniku w numerze 9/2016 (dalej, Krzyżówka) - poprawne rozwiązanie Krzyżówki polega na ułożeniu hasła z liter ponumerowanych w kratkach od 1 do 34, tworzącego rozwiązanie tej Krzyżówki, (dalej, Hasło);

b) w terminie określonym w §1 ust. 1.5 Regulaminu wyślą pod numer 7255 , z telefonu komórkowego, wiadomość SMS zawierającą Hasło Krzyżówki. Przykładowa treść wiadomości SMS powinna brzmieć następująco: haslo.X, gdzie X jest hasłem krzyżówki. Odpowiedź stanowiącą rozwiązanie Krzyżówki należy wpisać bezpośrednio po "kropce".

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za smsy wysłane błędnie lub za smsy, które nie doszły w określonym powyżej terminie. W Konkursie nie będą rejestrowane zgłoszenia wysyłane z bramek SMS.

3.2. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS to 2 zł + 23% VAT, tj. 2,46 zł brutto. SMS z odpowiedzią na zadanie konkursowe jest zaliczony, jeśli wpłynie do Organizatora najpóźniej 05.10.2016 do godziny 23:59 . Po przesłaniu wiadomości zawierającej odpowiedź na zadanie konkursowe uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. Za chwilę dotarcia zgłoszenia do Organizatora uważa się chwilę jego wpływu na serwer Organizatora.

3.3. Nagrodami w Konkursie jest 10 (dziesięć) nagród: książka: "Absurdy PRL-u" Piotra Lipińskiego i Michała Matysa. Każdy ze zwycięzców Konkursu otrzyma jedną nagrodę płytową (dalej, Nagroda).

3.4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem,  że jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną Nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 10 uczestników, którzy jako pierwsi nadeślą poprawne rozwiązanie Krzyżówki, o której mowa w §3 ust. 3.1. lit. a) Regulaminu. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową powołaną spośród pracowników lub współpracowników Organizatora.

4.2. O przyznaniu Nagrody Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora SMSem wysłanym pod numer telefonu, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonywał zgłoszenia w ciągu 10 dni roboczych po dniu zakończenia Konkursu, tj. do 19 października 2016 r.

4.3. Laureaci nagród zostaną poproszeni o podanie imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania poprzez wysłanie SMSa na nr 71466 (koszt smsa 1,23 zł brutto) zawierającego imię, nazwisko, adres zamieszkania, o treści wg. schematu podanego w SMSie informującym o wygranej.

4.4. Po otrzymaniu przez Organizatora wiadomości SMS z imieniem, nazwiskiem i dokładnym adresem zamieszkania, adresem e-mail Organizator prześle do Laureata nagrodę za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie do dwóch tygodni od otrzymania danych adresowych.

4.5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w rozdziałach niniejszego Regulaminu, w tym nie dokonana zawiadomienia Organizatora o danych osobowych w sposób i w terminie określonym w niniejszym paragrafie, nie nabywa prawa do Nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.6. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

5. REKLAMACJE

5.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs krzyżówkowy SMS 9/2016".  Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu - bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

5.2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach ich przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, publikacji wyników oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

6.2 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Konkursu. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikacje imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

6.3. Uczestnik - a w przypadku osób niepełnoletnich - także jej prawny opiekun - ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wydanie nagród w Konkursie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone Organizatorowi w dowolnej formie, w terminie 14 dni od daty przesłania odpowiedzi konkursowej na zasadach określonych w ustępie 3 Regulaminu. Odstąpienie od udziału w konkursie po przyjęciu nagrody jest równoznaczne z zobowiązaniem do zwrotu wydanej nagrody Organizatorowi.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.