Regulamin

Pogoda na Życie
03.03.2016 11:22
A A A
REGULAMIN KONKURSU MIESIĘCZNIKA POGODA NA ŻYCIE ,,PRZYŚLIJ FOTKĘ, ODJEDŹ OPLEM”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu o nazwie "Przyślij fotkę, odjedź Oplem” (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 47.665.426 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem", będąca wydawcą miesięcznika ,,Pogoda na życie” (,,Miesięcznik”).
1.2. Konkurs zostanie ogłoszony w numerze 3/2016 miesięcznika ,,Pogoda na życie”, który będzie dostępny w sprzedaży od 3 marca 2016 r.
1.3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym wyłonieniem zwycięzcy, czuwać będzie jury powołane przez Organizatora spośród redakcji Miesięcznika.
1.4. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
1.5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie serwisu Organizatora prowadzonego pod adresem www.pogodanazycie.pl.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowywaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora, tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu.
2.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2.4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
2.5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

3. PRZEBIEG I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

3.1. Konkurs ogłoszony zostanie w numerze 3/2016 Miesięcznika.
3.2. Celem Konkursu jest wybranie przez jury konkursowe najładniejszej fotografii z utrwaleniem wspomnień z wakacji, związane z ulubionym miejscem wypoczynku. Zwycięzcą w Konkursie zostanie ten uczestnik, którego utwór fotograficzny zostanie oceniony najwyżej przez jury ze względu na walory artystyczne.
3.3. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna wyciąć z numeru 3/2016 Miesięcznika kupon konkursowy, wypełnić go oraz wraz z fotografią, o której mowa w ust. 3.2. powyżej (zgłoszenie konkursowe) przesłać Organizatorowi w terminie do dnia 10 kwietnia 2016 r. Każda fotografia powinna zawierać następujący opis: imię i nazwisko autora fotografii, imię osoby (osób) znajdujących się na fotografii, miejsce oraz datę wykonania fotografii. Opis fotografii powinien składać się wyłącznie z tekstu w języku polskim. Przesłane fotografie mogą być czarno-białe lub kolorowe oraz mogą nawiązywać do wspomnień z lat 50., 60. oraz 70. XX wieku bądź wspomnień z lat współczesnych.
3.4. Zgłoszenia konkursowe należy przesłać:
1. - w formie elektronicznej na adres: pogodanazycie@agora.pl (wiadomość e-mail powinna zawierać skan wypełnionego kuponu konkursowego wraz z plikiem zawierającym fotografię zapisaną w jednym z następujących formatów: jpg, tiff, png, jpeg, bmp wraz z krótkim opisem fotografii)
bądź
- listownie na adres: ,,Pogoda na życie”, Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Konkurs" (wypełniony kupon konkursowy wraz z fotografią oraz krótkim opisem należy umieścić w jednej kopercie)
3.5. Za moment przesłania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3.4., uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze. W przypadku przesyłki listowej - decyduje data stempla pocztowego.
3.6. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 10 kwietnia 2016 roku o godz. 23:59.
3.7. Fotografie przesłane Organizatorowi bez wypełnionego kuponu konkursowego bądź bez kompletnych danych, o których mowa zdaniu powyżej nie będą brane pod uwagę przez jury Konkursu.
3.8. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, w tym zastrzeżeniem, że jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedna nagrodę spośród określonych w Regulaminie. Z jednym kuponem konkursowym uczestnik może nadesłać tylko jedną fotografię. Jeśli ten sam uczestnik z jednym kuponem konkursowym nadeśle więcej niż jedną fotografię, wówczas żadna z przesłanych fotografii nie będzie brana pod uwagę przez jury konkursowe.
3.9. Z chwilą nadania zgłoszenia konkursowego, uczestnik oświadcza i zapewnia, że:
a) przesłana przez uczestnika fotografia jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa uczestnika, nie jest obciążony jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-f) poniżej;
b) jest uprawniony do utrwalenia w utworach fotograficznych widocznej w kadrze aranżacji wnętrz i zezwalania na korzystanie z tak utrwalonej aranżacji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszego Konkursu, a także jest uprawniony do widocznych w kadrze osób, a korzystanie z konkursowej fotografii nie narazi Organizatora na odpowiedzialność prawną względem osób trzecich z tytułu naruszenia praw do aranżacji wnętrz, prawa do wizerunku lub prawa do prywatności;
c) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanej fotografii w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania fotografii (poprzez jej dopasowanie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronach serwisów internetowych Organizatora, bądź profilach Organizatora portalach społecznościowych oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do tych utworów dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania pracy konkursowej przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych serwisów Organizatora, oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych utworów w ramach archiwum;
d) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora zgłoszonej pracy konkursowej, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania fotografii konkursowej (poprzez jej dopasowanie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), w wydawanym przez Agorę dzienniku „Gazeta Wyborcza” oraz miesięczniku ,,Pogoda na życie” oraz w serwisach internetowych Organizatora i profilach w portalach społecznościowych Organizatora;
e) udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z fotografii konkursowej wraz z opisem na następujących polach eksploatacji:
- utrwalenia zdjęcia, zwielokrotnienia egzemplarzy zdjęcia dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- wprowadzania egzemplarzy zdjęcia do obrotu,
- rozpowszechnianie i wprowadzanie zdjęcia do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach dowolnego tytułu wydawanego przez Organizatora oraz Gazety Wyborczej oraz wszelkich jej dodatków stałych i okazjonalnych
- publikowanie fotografii, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – w telewizji, w sieci internet, w tym także w celu promocji, reklamy „Gazety Wyborczej” i „Pogoda na życie”.
Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości wykonywania uprawnień zarówno co do całości zdjęcia, jak również co do jego fragmentów wybranych przez Organizatora (w tym też z uwzględnieniem opracowań, o których mowa pod literą b) oraz c) powyżej), a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci Internet, i w telewizji.
f) zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na łamach „Gazety Wyborczej” i „Pogoda na życie” a także na stronach serwisów internetowych Organizatora imienia, nazwiska oraz wizerunku uczestnika oraz imienia, nazwiska oraz wizerunku osób przedstawionych na fotografii;
g) zobowiązuje się na wezwanie Organizatora przystąpić do odpłatnej umowy o przeniesienie autorskich majątkowych praw do pracy konkursowej lub do dotyczącej tej pracy umowy licencyjnej na wyłączność.

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

4.1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki określone w §2 i 3 Regulaminu. Jury będzie obradowało w okresie od 11 kwietnia 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2016 roku.
4.2. Spośród zgłoszeń konkursowych określonych w §3, jury kierując się walorami artystycznymi prac wskaże jednego zwycięzcę, którego fotografia zostanie uznana za najciekawsza. Niezależnie, biorąc pod uwagę walory artystyczne Organizator wyróżni 6 zgłoszonych do Konkursu fotografii.
4.3. Organizator opublikuje wyniki Konkursu w numerze 5/2016 Miesięcznika, który będzie dostępny w sprzedaży od dnia 6 maja 2016 r. oraz powiadomi o nich zwycięzcę Konkursu oraz osoby wyróżnione wysyłając wiadomość na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie bądź listownie, na adres z którego uczestnik nadesłał zgłoszenie konkursowe.

5. NAGRODA

5.1. Nagrodami w Konkursie są:
a) nagroda główna, tj. zestaw, na który składają się: nagroda rzeczowa – samochód marki Opel Karl (1 sztuka) o wartości 41 840 zł brutto oraz część pieniężna nagrody w wysokości 4 649 zł wartości nagrody rzeczowej (z podatkiem VAT) – dla zwycięzcy Konkursu;
b) 6 nagród wyróżnienia, tj. nagrody książkowe – dla sześciu wyróżnionych osób
5.2. Część pieniężna nagród, o której mowa w ust. 5.1 pod literą a) nie podlega wypłacie do rąk zwycięzcy, ale przeznaczona jest zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych na pokrycie przez Organizatora przed wydaniem nagrody podatku od wygranych w konkursach. Z chwilą przystąpienia do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na potrącenie z pieniężnej części nagród kwot zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu uzyskiwanej nagrody. Nadto do wydania nagród określonych w ust. 5.1 pod literą a) niezbędne jest przekazanie Organizatorowi numeru PESEL oraz wskazanie właściwego urzędu skarbowego zwycięzcy.
5.3. ,,Zwycięzca nagrody głównej Konkursu jest zobowiązany odebrać nagrodę główną osobiście. Do wydania nagrody głównej niezbędne jest okazanie przez zwycięzcę dokumentu tożsamości potwierdzającego dane nadesłane Organizatorowi w trybie przewidzianym w punkcie 3 ust. 3.3 Regulaminu oraz wydanie pokwitowania. O terminie pozostawienia nagrody głównej do dyspozycji zwycięzcy, Organizator powiadomi zwycięzcę wysyłając wiadomość na adres e-mail, z którego zwycięzca wziął udział w Konkursie bądź listownie, na adres z którego zwycięzca nadesłał zgłoszenie konkursowe. W przypadku niepodjęcia nagrody głównej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia zwycięzcy o pozostawieniu nagrody do jego dyspozycji, prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w rozdziałach 2, 3 i 5 Regulaminu, w tym nie dokonana zawiadomienia Organizatora o danych osobowych w sposób i w terminie określonym w ust. 5.2., nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora”.
5.4. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5.3. nagrody wyróżnienia zostaną przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 3 tygodni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres wskazany Organizatorowi przez uczestnika w trybie przewidzianym w punkcie 3 ust. 3.3 Regulaminu.
5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.
5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adres zamieszkania oraz innych danych do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.
5.7. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

6. REKLAMACJE
6.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora – na adres: Pogoda na życie, Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Konkurs”. Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu - bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
6.2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach ich przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, publikacji wyników oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.
7.2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wydanie nagród w Konkursie.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone Organizatorowi w dowolnej formie, w terminie 14 dni od daty przesłania zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Odstąpienie od udziału w konkursie po przyjęciu nagrody jest równoznaczne z zobowiązaniem do zwrotu wydanej nagrody Organizatorowi.
8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.